ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТ на ПРОГРАМА за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Монтана в периода 2022-2025 г. Преглед
ПРОЕКТ на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА 2021 – 2028 г. Преглед
Проект на Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност Преглед
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Преглед
Програма на Община Монтана за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. Преглед
Промяна на Наредба за придобиване, притежаване иотглеждане на животни-домашни любимци Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Монтана - 18.03.2022 г. Преглед
Изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Монтана Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за изграждане на благоустройствени мрежи и съоръжения в съответствие с изисканията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ Преглед
Изменение на Правилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училища, детски градини и обслужващите звена в община Монтана Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в ДГ и училищата Преглед
Промяна на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете Преглед
Справка
Промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродукционни проблеми Преглед
Справка
Промяна на наредба за ветеринарно-санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни Преглед
Промяна на правилник за дейността на общинските предприятия Преглед
Изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност Преглед
Изменение на Наредбата за прием на ученици в първи клас Изтегли
Райониране
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Преглед
Промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродукционни проблеми Преглед
Актуализиране на Правилника за почетните отличия на Община Монтана Преглед
Справка
Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Монтана Изтегли
Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана Изтегли
Изменение Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки Изтегли
Мотиви към проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана Преглед
Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Монтана Изтегли
Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите Изтегли
Промяна в Правилника на Международен конкурс за детска рисунка "Тъпан бие, хоро се вие" Изтегли
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Изтегли
Промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана Изтегли
Изменение на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата и на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана Изтегли
Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана Изтегли
Промяна в Наредба за отпускане на стипендии за студенти в Община Монтана Изтегли
Приемане на Наредбата за ветеринарно – санитарните и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на община Монтана Изтегли
Проект за наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана Изтегли
Допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд на територията на община Монтана Изтегли
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Изтегли
Промяна на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Изтегли