EN  |   BG  |   RO  
;
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
 
 
        

Резюме


Име на проекта:
Непознатият Северозапад

Финансираща бюджетна линия:
ТГС България - Румъния, BG/2005/017-455.01.02 Устойчиво развитие и запазване на биологичното разнообразие Водеща организация: Община Монтана

Партньор:
Община Каракал, Румъния

Стойност:
125 915 Евро, от които 113 232 е финансирането от програма ФАР или 89.92%, съфинансирането от общината е 12 683.07 Евро или 10.07%. 73 890 Eвро за строително възстановителни работи в Лесопарк Калето и Зелен Коридор СТООВЦИ с. Смоляновци и 52 085 Евро за управление и други съпътстващи дейности

Продължителност:
12 месеца

Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да се осигури устойчивото развитие на Община Монтана и Община Каракал, чрез ефективно използване на икономическия потенциал на двете общини едновременно с правилното използване на природните ресурси и опазване на био-разнообразието

Специфичната цел на проекта е да се промоцира и социализира красивата природна среда на Монтана

Целеви групи:
Общинските администрации на Монтана и Каракал, представители на местни НПО, екологични организации от региона, местни тур-оператори и младите хора от двете общини

Очаквани резултати:
- Повишаване на капацитета на общинските администрации, НПО и други институции да подкрепят процеса на устойчиво развитие на граничния район
- Създаването на трансгранични бизнес дейности, свързани с устойчивото развитие на граничния регион
- Повишаване на капацитета на местните заинтересовани групи работещи в сферата на туризма и по специално в еко-туризма
- Разработването на нови трансгранични туристически продукти – дестилации, услуги, повишаване на уменията на предприемачите предлагащи туристически услуги, промоциане и маркетинг, което ще доведе до разкриване на нови работни места в целевия трансграничен регион
- Подобряване на туристическата инфраструктура и по специално в Лесопарк Калето и до Зеления Коридор СТООВЦИ в с. Смоляновци и осигуряването на достъп на хора с увреждания до тези обекти

Дейности:
- Развитие на Лесопарк Калето в Монтана и Зелен Коридор СТООВЦИ в с. Смоляновци като туристически дестилации чрез възстановяване на Лесопарка и доизграждане на зеления коридор
- създаване на регионална асоциация за развитие на туризма
- създаване на план за развитие на туризма
- Разработването на интерактивни програми за привличане на туристи и маркетингови материали
- Обучение на предприемачи осигуряващи туристически услуги, гидове, музейни работници, млади хора