ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

СВАЛИ PDF

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

СВАЛИ PDF

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАКОНИ

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за общинската собственост

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Закон за обществените поръчки

Публичен регистър за местен референдум