ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Наредби

План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 г. План
Наредба за ветеринарно-санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животнии и птици Изтегли
Статут на Национална литературна награда "Иван Давидков" Изтегли
Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей Преглед
Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала Преглед
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023 г. Програма
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2030 г. Програма
Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Монтана Наредба
Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Монтана Наредба
Наредба за отпускане на стипендии на студенти и специализанти от Община Монтана Преглед
Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана Наредба
Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Монтана Правилник
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана Анализ
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана График на дейностите за прием в I клас за 2021-2022
Наредба
Райониране
Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана Правилник
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” – Монтана Правилник
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана Преглед
Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Монтана Преглед
Програма за управление на отпадъците (2016 – 2020 г.) Програма
Наредба на община Монтана за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие Наредба
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Монтана (2016 – 2020 г.) Стратегия
Наредбата за организация на движението на територията на гр. Монтана Наредбата
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана Декларации
Правилник
План за устойчива градска мобилност град Монтана 2015-2030 План
Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018 година Програма
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Монтана Наредба
Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана Стратегия
Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2016/2017 г. Програма
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана Наредба
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Монтана Преглед
Наредба за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана Наредба
Наредба за опазване и възпроизводство на благоустройствените фондове в Община Монтана Наредба
Правилник за устройството и дейността на Общински куклен театър „Патилан”- Монтана Правилник
Наредба за опазване на околната среда Наредба
Анализ на ситуацията и оценката потребностите в Община Монтана Анализ
Средносрочна общинска стратегия за управление поддържане и маркетинг на културно-историческа атракция „Антична крепост-Монтана“ Стратегия
Наредба за организацията и финансиране дейностите по третиране на твърди битови отпадъци на територията на общината в съответствие със закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда Наредба
Наредба за принудителното изпълнение заповеди на Кмета на общината за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Монтана Наредба
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Наредба
Наредба за управление на общинските пътища в Община Монтана Наредба
Наредба за условията и реда за изграждане на благоустройствените мрежи и съоръжения в съответствие с изискванията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ Наредба
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Монтана Искане за предоставяне на годишна стипендия
Искане за предоставяне на еднократна стипендия
Наредба
Формуляр за кандидатстване за годишна стипендия
Формуляр за кандидатстване за еднократна стипендия
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг Наредба
Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане Наредба
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана Наредба
Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Монтана Наредба
Правилник на изложба биенале „ТЕНЕЦ“ – Монтана Правилник
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 – 2011 година Общинска програма
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“ гр. Монтана Правилник
Правилник за устройство и действие на Общинско предприятие „Спортни имоти“ бюджетна дейност към Община Монтана Правилник
Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ бюджетна дейност към Община Монтана Правилник
Правилник за дейността на общинските предприятия Правилник
Правилник за дейността на приюта за бездомни кучета Правилник
Правилник за почетните отличия на Община Монтана Правилник
Правилник за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Правилник
Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ-10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г. Програма
Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана с План за действие за периода 2016-2018 г. Програма
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население Програма
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Преглед
Статут за устройството и дейността на радиоцентър – Монтана Статут
Стратегия за закрила на детето – Монтана Стратегия
Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти Тарифа
Ценоразпис на услугите в ОП „Обреден Дом“ Ценоразпис
Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Монтана Наредба
План на дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана за 2019 г. План
План за действие на Община Монтана за подкрепа на интеграционните политики (2015-2020) План
Общинска рамкова програма за интеграция на малцинствата в Община Монтана (ОРПИМОМ) Програма
Планиране на социални услуги – Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Монтана Анализ
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Монтана Наредба
Правилник на международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” в рамките на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана Преглед
Регламент на Международни празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ – Монтана Регламент
Регламент на Международен фолклорен фестивал – Монтана Регламент
Регламент на Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана Регламент
Стратегия за управление на общинската собственост 2015- 2019 година Стратегия
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. Програма
Годишен план за приватизация за 2018 г. План
Общински план за младежта 2018 година План
План за действие при терористична дейност на община Монтана План
Правилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини и обслужващите звена в община Монтана Справка