ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Наредби

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Монтана Преглед
Правилник за устройството и дейността на Младежки център – Монтана Преглед
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г. Преглед
Общински годишен план за младежта на община Монтана за 2023 г. Преглед
Годишен план за защита при бедствия - община Монтана 2023 г. План
Годишен план за паша на община Монтана за стопанската 2023/2024 г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША
Задължения за поддържането на пасища, мери и ливади
Правила за ползване на пасища, мери и ливади
Списък на пасища, мери и ливади
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Монтана през 2023 г. Преглед
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. Преглед
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Монтана Наредба
Наредба за ветеринарно-санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животнии и птици Преглед
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023 г. Програма
Комплексна програма на община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ-10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г. Програма
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2030 г. Програма
Анализ на ситуацията и оценката потребностите в Община Монтана Анализ
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана Анализ
Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Монтана Преглед
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Монтана за 2023 г. Преглед
Правилник на Национална изложба биeнале Тенец Преглед
МЕХАНИЗЪМ за управление, разпределение и предоставяне на средства за субсидиране/компенсиране на превозвачите, изпълняващи вътрешноградски и междуселищни автобусни линии от транспортните схеми от квотата на Община Монтана Преглед
Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана Преглед
Правилник за работата на Общинско предприятие "Градска мобилност" Преглед
Програма на Община Монтана за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. Преглед
Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана Преглед
План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 г. План
Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей Преглед
Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала Преглед
Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Монтана Наредба
Наредба за отпускане на стипендии на студенти и специализанти от Община Монтана Преглед
Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана Преглед
Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Монтана Правилник
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана График
Наредба
Райониране
Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана Правилник
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” – Монтана Правилник
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана Преглед
Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Монтана Преглед
Програма за управление на отпадъците на община Монтана 2021 – 2028 г. Преглед
Наредба на община Монтана за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие Наредба
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Монтана (2016 – 2020 г.) Стратегия
Наредбата за организация на движението на територията на гр. Монтана Преглед
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана Преглед
План за устойчива градска мобилност град Монтана 2015-2030 Преглед
Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018 година Програма
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Монтана Преглед
Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана Стратегия
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана Преглед
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Монтана Преглед
Наредба за опазване и възпроизводство на благоустройствените фондове в Община Монтана Наредба
Правилник за устройството и дейността на Общински куклен театър „Патилан”- Монтана Правилник
Наредба за опазване на околната среда Наредба
Средносрочна общинска стратегия за управление поддържане и маркетинг на културно-историческа атракция „Антична крепост-Монтана“ Стратегия
Наредба за организацията и финансиране дейностите по третиране на твърди битови отпадъци на територията на общината в съответствие със закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда Наредба
Наредба за принудителното изпълнение заповеди на Кмета на общината за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Монтана Наредба
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Преглед
Наредба за управление на общинските пътища в Община Монтана Наредба
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Монтана Искане за предоставяне на годишна стипендия
Искане за предоставяне на еднократна стипендия
Наредба
Формуляр за кандидатстване за годишна стипендия
Формуляр за кандидатстване за еднократна стипендия
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг Наредба
Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане Наредба
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана Преглед
Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Монтана Наредба
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2022 – 2025 г. Преглед
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“ гр. Монтана Правилник
Правилник за устройство и действие на Общинско предприятие „Спортни имоти“ бюджетна дейност към Община Монтана Правилник
Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ бюджетна дейност към Община Монтана Правилник
Правилник за дейността на общинските предприятия Преглед
Правилник за дейността на приюта за бездомни кучета Правилник
Правилник за почетните отличия на Община Монтана Преглед
Правилник за устройството и организацията на работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Правилник
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население Програма
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана Преглед
Статут за устройството и дейността на радиоцентър – Монтана Статут
Стратегия за закрила на детето – Монтана Стратегия
Ценоразпис на услугите в ОП „Обреден Дом“ Преглед
Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Монтана Преглед
План на дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Монтана за 2019 г. План
План за действие на Община Монтана за подкрепа на интеграционните политики (2015-2020) План
Правилник на международния конкурс за изобразително изкуство "Тъпан бие, хоро се вие” /на чужди езици "Музиката и танците на моя народ"/ Преглед
Регламент на Международни празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ – Монтана Преглед
Регламент на Международен фолклорен фестивал – Монтана Преглед
Регламент на Национален конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана Преглед
Стратегия за управление на общинската собственост в община Монтана за мандат 2019-2023 г. Преглед
План за противодействие на тероризма на община Монтана План
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПЪРВО ЖИЛИЩЕ ОТ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА Преглед