ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Материали за заседания

Документи:
Протокол от заседание на водеща комисия Бюджет и финанси Свали
Протокол публично обсъждане Свали
Протоколи, становищи и доклади по Докладна записка 08-01-32 - м Свали
Протоколи, становища и доклади на постоянните комисии - м Свали
Протоколи, становищи и доклади по Докладна записка 08-01-32 Свали
Дневен ред комисии Февруари Допълнение 1 Свали
Протоколи, становища и доклади на постоянните комисии Свали
Дневен ред на заседание на 15 февруари 2024 г. Свали
Дневен ред комисии Февруари Допълнение Свали
Докладна записка 08-01-49/06.02.2024 г. от Златко Живков - кмет на Община Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии на Общинския съвет Монтана Свали
График на постоянни комисии Свали
Дневен ред на постоянни комисии Свали
Предложения Свали
08-01-47/01.02.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2023 г. и приемане на Общински план за младежта за 2024 г. в община Монтана Свали
08-01-46/31.01.2024 год. Докладна записка от инж.Иво Иванов - Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. Свали
08-01-45/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за дейностите през 2023 г. по План за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2023-2025 г. Свали
08-01-44/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2023 г. Свали
08-01-43/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I и УПИ II от кв. 16, по плана на с. Вирове, общ. Монтана, обл. Монтана. Свали
08-01-42/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Золиша. Свали
08-01-41/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. кабел 110 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта /КК/ на с. Крапчене, общ. Монтана до ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана. Свали
08-01-39/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.895 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Турска нива. Свали
08-01-38/30.01.2024 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.398 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол. Свали
08-01-37/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.838 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село. Свали
08-01-36/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Върбака, с който да се определи конкретно предназначение „за търговско складова база“ на ПИ. Свали
08-01-35/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2023 г. Свали
08-01-34/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и създаване на Местна инициативна рибарска група в партньорство с Община Димово и Община Ружинци. Свали
08-01-33/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне на Териториално поделение “Български пощи” гр. Монтана за безвъзмездно ползване на част от сграда с идентификатор 48489.15.242.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се в кв. Кошарник, ул. „Одрин” №30-б. Свали
08-01-32/29.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане на проект на Общински бюджет за 2024 г. Свали
08-01-31/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно програма за управление за срока на мандата 2023-2027г. Свали
08-01-30/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2023 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г. Свали
08-01-29/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.532 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта. Свали
08-01-28/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.414 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта. Свали
08-01-27/23.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Сдружение „Български червен кръст“, източната част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на ул. „22-ри септември” №44. Свали
08-01-26/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2024 година“. Свали
08-01-25/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост. Свали
08-01-24/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост. Свали
08-01-23/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно външно кабелно трасе, средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имот публична общинска собственост. Свали
08-01-22/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) III и VII в кв. 99 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. Свали
08-01-21/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване на общинско жилище в Общинския жилищен фонд. Свали
08-01-20/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост Свали
08-01-15/09.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Наредбата за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана. Свали
08-01-19/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост Свали
08-01-4/04.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна наименованието на „Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Монтана и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност“ и изменение и допълнение в текстове от нея. Свали