ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Проекти

Текущи

Подписано е ново допълнително споразумение за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106-С01 „Грижа в дома в Община Монтана“,
ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2024 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2024 г.
Информация за подписано споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване на срока на проект "Грижа в дома в Община Монтана"
Покана за информационно събитие - пресконференция по проект „Културни пътеки на приятелството“
Информация за Проект № BG05SFPR002-2.002-0079-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Монтана“ по процедура BG05SFPR002-2.002
Проект: „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци”
Окончателен списък на картотекираните граждани за настаняване и ползване на социални жилища прес 2023 х.
Предварителен списък на гражданите, картотекирани за настаняване в социални жилища
Проект №BG16RFOP001-1.026-0003 „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“
Проект "Грижа в дома в Община Монтана"
Обява по проект „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци”
Информация за проект „Патронажна грижа + в Община Монтана“ Компонент 2
Проект № CB007.2.21.072 „Спортни дейности за млади хора - Бъдеще за всички в трансграничния регион“- публикации
Съобщение за проведени дни на Натура 2000, събитие по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана”
Събощение за проведена заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Съобщение за проведено състезание по опознаване на природата и риболов събитие 2.4 по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана”
Стратегия за развитие на спорта в трансграничния район Монтана-Пирот
Покана за заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Информация за дни на Натура 2000 събитие по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана"
Информация за състезание по опознаване на природата и риболов събитие 2.4 по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана"
Съобщение за проведено състезание по опознаване на природата и риболов по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана”
Информация за състезание по опознаване на природата и риболов събитие по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана"
Съобщение за проведен фестивал на запаления риболовец по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана”
Програма за управление на отпадъците на Община Монтана 2021-2028 г.
Информация за Фестивал на запаления риболовец, събитие по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Съобщение за проведен Регионален форум по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Информация за Регионален форум, събитие от проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
ПОКАНА за подаване на кандидатури за финансиране от Общински фонд Монтана за подкрепа на местни инициативи
Информация за проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана”
Стратегия за развитието на спорта в трансграничния регион Пирот - Монтана
ПРОЕКТ: Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана
Съобщение за проведена пресконференция на 07.07.2021 г. по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Проект „Патронажна грижа +”
ПРОЕКТ No BG16M1OP002-3.031-0020 РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000
Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана“
Проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”
Заключителна пресконференция във връзка с отчитане на резултатите от изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана“
Проект на областен план за развитие на горските територии в област Монтана
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“
Учебна програма разработена по проект Превенция на демографски срив
Резюме на проект Превенция на демографски срив
Съобщение за проведена пресконференция, проведена на 02.05.2018 г. по Проект №BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделни събрани зелени отпадъци в община Монтана”, 03.05.2018 г.
Проект №BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в община Монтана“, 13.04.2018 г.
Проект №BG16RFOP001-1.026-0002- С01 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“
Проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“
ПРОЕКТ „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ОБЩИНА МОНТАНА”