ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Проекти

Текущи

Съобщение за проведена пресконференция на 07.07.2021 г. по проект № BG16M1OP002-3.031-0020 „Регионална информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област Монтана“
Проект „Патронажна грижа +”
ПРОЕКТ No BG16M1OP002-3.031-0020 РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000
Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана“
Проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”
Заключителна пресконференция във връзка с отчитане на резултатите от изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана“
Проект на областен план за развитие на горските територии в област Монтана
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“
Учебна програма разработена по проект Превенция на демографски срив
Резюме на проект Превенция на демографски срив
Съобщение за проведена пресконференция, проведена на 02.05.2018 г. по Проект №BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделни събрани зелени отпадъци в община Монтана”, 03.05.2018 г.
Проект №BG16M1OP002-5.002-0004-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в община Монтана“, 13.04.2018 г.
Проект №BG16RFOP001-1.026-0002- С01 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“
Проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“
ПРОЕКТ „ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ОБЩИНА МОНТАНА”