ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Вътрешни правила

Вътрешни правила за работа с информационните системи

Виж

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ

Виж

Етичен кодекс за поведение на служителите

Виж

Инструкция за защита на личните данни

Преглед

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Изтегли
Протокол за устно заявяване на услуги
Универсален образец за писмено заявяване на услуги

Вътрешни правила за документооборота

Преглед

Вътрешни правила за работа със СЕОС и ССЕВ

Преглед

Вътрешни правила за дългосрочно съхранение на електронни документи

Преглед

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Преглед

Политика по информационна сигурност

Преглед

Процедура при управление на инциденти

Преглед

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали

Изтегли

Вътрешни правила за дейността на учрежденския административен архив

Изтегли

Вътрешни правила за използване и съхранение на печатите

Изтегли

Правилник за вътрешния ред в Общинската администрация

Изтегли