ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Започват обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Започват обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране ще проведе обществени обсъждания на преминалите етапа на проверка за административно съответствие и допустимост проектни предложения по процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

В 6 от концепциите за интегрирано териториално развитие (КИТИ) са включени дейности, които ще се изпълняват на територията на област Монтана.

Община Монтана е кандидат по две от тях и партньор по една. Фокусът на концепцията „Зелена инфраструктура в градска среда град Монтана“ е върху подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез извършване на инвестиции в зелени мерки, включително засаждане на растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фини прахови частици и пречистване на въздуха по естествен път. Заложени са и дейности за премахване на съществуващи "кални петна" и изграждане на „зелени спирки” на обществения транспорт.

Основната цел на комбинираната „Интегрирана териториална концепция за развитие на община Монтана“ е физическото възстановяване на общинската територия чрез подобрения на публични сгради и обществени пространства. Заложените в проектното предложение дейности са обновяване, модернизиране и изграждане на обществени зони за отдих, ремонт и енергийна ефективност в сградите на Регионалния държавен архив в Монтана, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Зоналното жандармерийско управление, както и закупуване на нова медицинска апаратура за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“.

По КИТИ „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“, по която кандидат е Община Враца, а от област Монтана партньори са Община Монтана и Драматичен театър „Драгомир Асенов“ – Монтана, ще бъдат подпомогнати мобилността и зеления транспорт в община Монтана чрез закупуване на 6 електрически автобуса и изграждане на 6 зарядни станции. Ще бъде извършена и цялостна реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Театъра.

Две от одобрените КИТИ от областта са на училища – Гимназията по лека промишленост в Монтана и Професионалната гимназия по производствени технологии в Лом. И двете предложения –„Концепция за подобряване и обогатяване на материално-техническата база на Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана“ и „Учим, работим, успяваме“ включват мерки за създаване на подходящи условия за обучение, включващи оборудване със съвременна техника и технологии, повишаване качеството на подготовката на учениците, както и прилагане на принципите на учене чрез работа.

„Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово“, по която водещ кандидат е Община Лом, съдържа дейности за устойчива градска мобилност на Лом, основен ремонт, рехабилитация и изграждане на нови участъци от пътища, съхранение и развитие на културно-историческото наследство и популяризиране на устойчиви форми на туризъм, както и насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на общината чрез развитие и надграждане на създадения Интегриран комплекс от услуги.

 

Обществените обсъждания ще се проведат по следния график:

16 февруари (петък), 10.00 – 11.00 ч., гр. Монтана, Заседателна зала на Общински младежки дом:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0086 "Зелена инфраструктура в градска среда град Монтана"

16 февруари (петък), 11.00 – 12.00 ч., гр. Монтана, Заседателна зала на Общински младежки дом:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0089 "Интегрирана териториална концепция за развитие на община Монтана"

16 февруари (петък), 13.30 – 14.30 ч., гр. Монтана, Заседателна зала на Общински младежки дом:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0097 "Концепция за подобряване и обогатяване на материално-техническата база на Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана"

23 февруари (петък), 13.00 – 14.00 ч., гр. Лом, Професионална гимназия по производствени технологии, зала 207:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0113 "Учим, работим, успяваме"

23 февруари (петък), 15.00 – 16.00 ч., гр. Лом, Административна сграда на Общински пазар:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0023 "Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово"

29 февруари (четвъртък), 10.00 – 11.00 ч., гр. Монтана, Заседателна зала на Общински младежки дом:

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0108 "Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР"

 

Повече информация, включително линкове към презентациите на концепциите и онлайн анкетите за гласуване можете да намерите на Фейсбук страницата на ОИЦ – Монтана:

https://www.facebook.com/OICMONTANA.

 

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Монтана (Звено за публични консултации към РСР на СЗР) в тридневен срок от общественото обсъждане на съответната концепция: oic@montana.bg.

06.02.2024 г.