ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияОбщинска собственост

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ГИШЕ 1
Административно-технически услуги „Общинска собственост“
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 
Административни услуги „Селско стопанство и екология“
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Административни услуги „Реклама“
Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 
Административни услуги „Транспорт“
Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
Услуга 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
Услуга 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект
Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Административни услуги „Зелена система“
Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Услуга 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
Услуга 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Услуга 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Други услуги
Дирекция Европейска интеграция и икономическо развитие
Дирекция Общинска собственост