ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияМестни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

 

ВАЖНО! СЧИТАНО ОТ 2024 г. С РЕШЕНИЕ № 34/21.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА, ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 2,5% НА 3%.

ВАЖНО! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2024 г. СЕ ЗАПАЗВА ДО 31.12.2023 г.

Община Монтана информира, че могат да бъдат подавани Декларации по чл. 71, т.2 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Право на освобождаване има задълженото лице, чийто имот е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец.

Крайният срок за подаване на Декларациите е 31 декември 2023 г. Подават се в отдел „Местни приходи“, пл. „Жеравица“ № 3.

 

АКТУАЛНА ПЛАН-СМЕТКА И ЗА 2024 Г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа нотариуси,

на основание разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, моля Вашите уведомления и справки до община Монтана, отдел „Местни приходи” да изпращате на следния e-mail: zmdt51@montana.bg

e-paybaner1 easypay1

 

Местните данъци и такси към община Монтана могат да се плащат лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. При плащането е необходимо само съобщаване на ЕГН на физическото лице или БУЛСТАТ на фирмата.

ОБЩИНА МОНТАНА

отдел „Местни приходи“

Адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица 3, ет. 1

ТЕЛЕФОНИ:

Деловодство – 096 301 249

Счетоводство – 096 587 509 и 096 595 794

Експерти „Местни приходи“ – 096 301 342

Началник отдел: 096 301 336

 
 

ВАЖНО: Във връзка с промяна на обслужващата банка считано от 01.02.2016г. данните за банковата сметка се променят на :

IBAN:  BG17  FINV  9150  8416  6772  10

             BIC:  FINVBGSF 

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД –  КЛОН МОНТАНА.

и съответстващия КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ.

Наименование на БИН/кодовете за вид плащане   код за вид плащане
Патентен данък   44  14  00
Данък върху недвижимите имоти   44  21  00
Данък върху наследствата   44  22  00
Данък върху превозните средства   44  23  00
Такси за битови отпадъци   44  24  00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин   44  25  00
Други данъци   44  34  00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети   44  65  00
Такси админ.услуги   44  80  07

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

В сила от 01.01.2015 г.

(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(3)  Таксата битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(4)    Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

На предплатилите за цялата година до 30 април се прави 5% отстъпка.

  Ставки за данъци и такси

БЛАНКИ

1.   ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване     

2.   ДЕКЛАРАЦИЯ за определяне на такса за битови отпадъци    

3.   Начин на определяне на таксата според количеството /пример по години/  
 

ФОРМУЛЯРИ

1.   ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2.   ТАБЛИЦА 3 /продължение/ по чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г. / БИВШ ЧЛ.17 /

Подава се само за нежилищни имоти на предприятия като приложение към декларацията по чл.14!

3.   ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

4.   ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

5.   ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък    

6.   ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

7.   ДЕКЛАРАЦИЯ за отписване на МПС     

8.   ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване     

9.   МОЛБА за удостоверение за данъчна оценка    

10.   ДЕКЛАРАЦИЯ за туристически данък   

11.   ИСКАНЕ за издаване на данъчни документи

12.   ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни

13.  ИСКАНЕ за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 10 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс

14.  ИСКАНЕ за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс

15.  ФОРМУЛЯР за данъчна декларация по чл. 49, ал. 3

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

1.   НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана     

2.  НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана     

3.   Цени на административните услуги извършвани в отдел Местни приходи 

 

СЪОБЩЕНИЯ

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ 

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Красимир Крумов, Йорданка Кръстева, Тихомир Гогов, Коста Костов, Иванка Йорданова, Георги Иванов, Веселин Кривачков, Петър Узунов, Светлин Симеонов, Светла Дончева, Николина Йорданова, Борислав Джонов, Цветан Замфиров, Андриян Илиев, Сашо Кирилов, Тихомир Тодоров, Тотко Танюв, Борислав Бечев, Румен Петков и Красимир Костадинов

 

СВАЛЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Камен Каменов, Юлиян Петков, Пламен Дамянов, Маргарита Любенова, Маргаритка Цветанова, Красимир Александров, Цветана Цветанова, Мариус Марков, Николай Йорданов, Силви Милов, Валери Митов, Тихомир Ангелов, Ваклин Върбанов, Младен Младенов, Атанас Савов, Венцеслав Алексиев, Христо Каменов, Красимир Каменов, Кристиян Семов и Цецка Митова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Иван Илиев, Крум Крумов, Ирина Терзийска, Георги Давитков, Здравко Славчев, Петър Ценов, Даниел Стефчов, Биляна Борисова, Спасимир Спасов, Лозан Борисов, Филип Филипов, Емил Любенов, Грета Сенкишова-Чанева, Арени Тодорова, Елина Славкова, Григор Захариев, Сергей Лозанов, Ренета Димитрова, Тодор Апостолов и Иван Илиев

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Николай Благоев, Илиян Симеонов, Георги Георгиев, Мариана Маджарска, Лалка Филипова, Георги Георгиев, Николай Борисов, Мирослав Сандов, Мария Пенова, Янислав Янчев, Мая Янкова, Иван Иванов, Николай Димитров, Трифон Панталеев, Йорданка Клайнерт, Петрана Петкова, Пламен Младенов, Светослав Василев, Вилма Русинова и Бисер Илиев

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Венета Стаменова, Емилияна Илиева, Генади Матеев, Огнемир Даракчийски, Зоран Додев, Димитрана Димитрова, Валери Георгиев, Силвия Христова, Красимир Видов, Бисер Василев, Лъчезар Лазаров, Венислав Георгиев, Христо Христов, Марин Младенов, Кристина Велева, Радослав Цетанов, Милен Живков, Павлинка Георгиева, Христо Ценов Христов и Борислав Кръстев

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Първолетка Борисова, Пламен Петков, Пламен Герасимов, Владимир Генадиев, Цветослава Толева, Рангел Рангелов, Петър Герасков, Георги Каменов, Анелия Рангелова, Асен Андреев, Мирослав Георгиев, Кирил Методиев, Петър Христов, Сашка Станимирова, Даниел Станимиров, Гроздена  Колова, Симеон Средков, Михаил Петков, ГМ Метал Детекторс ЕООД и Блан 67 ООД

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Зоринка Ангелова, Милена Младенова, Йордан Иванов, Веселин Димитров, Камелия Илиева, Донко Георгиев, Мариян Методиев, Илиян Илиев, Замфир Замфиров, Игнат Арсов, Любомир Георгиев, Ангел Рангелов, Ангел Ангелов, Михаил Миланов, Цветан Цветанов, Жани Йорданов, Петър Кръстев, Красимир Димитров, Марян Василев и Ставри Танов

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Иван Иванов, Стоян Стоянов, Емил Стойчев, Виктор Лазаров, Мирон Миронов, Бисер Митков, Милотин Петров, Румен Илиев, Кирил Георгиев, Петър Петров, Даниела Кръстева, Йосиф валентинов, Димитър Димитров, Костадин Костадинов, Бисер Лазаров, Михаил Младенов, Галя Митова, Станислав Атанасов, Вилкрис - Пламен Петров ЕТ и Красимира Митова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Калоян Илиев, Анета Сърбинова, Елеонора Иванова, Гергина Херувимова, Бисер Петров, Валери Аврамов, Светослав Чанев, Виолета Карамитева, Ива Кръстева, Янислав Чанев, Наталия Кирилова-Тодорова, Десислава Загорчева, Руслан Недев, Ивайло Василев, Румен Захариев и Калоян Кръстев

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Елка Димитрова, Бисер Петров, Сергей Славчев, Вера Каменова, Пламен Петков, Красимира Александрова, Георги Георгиев, Прокопи Петков, Иван Йосифов, Габриела Жорова, Мариян Борисов, Васил Василев, Илия Иванов, Найден Живков, Александър Томов и Мариана Колова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Венцицлав Методиев, М2 Криейтив Студио ЕООД, Илиандър Илиев, Габи ЕООД, Бранимир Данов, Калоян Петров, Анатоли Тодоров, Светлин Петров, Светослав Николов, Илиян Йорданов, Стефан Илиев, Борислав Николаев и Миряна Василева

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Анатоли Бебов, Камен Каменов, Николай Николов, Ангел Алексиев, Люба Георгиева, Мартин Костадинов, "МИР 8" АД, "ЗАРО-2021" ЕООД, ТРИМЕКС-М ООД, БИО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ АД, ТОЛИ ТРАНС БГ ЕООД, М-СТИЛ ЕООД и ТРАНС ЕЛИТ ЕООД

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Сашо Тодоров, Християн Любомиров, Борка Донкова, Мариан Римпев, Толя Николова, Тоше Ристов, Жечко Жеков, Камелия Пенкова, Ангел Гатов, Соня Борчева, Димитър Петров, Георги Иванов, Милена Веселинова, Младен Павлов, Лариса Лозанова, Диляна Лазарова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Даниела Димитрова, Стефка Стефанова, Иво Иванов, Касило Джовани, Пламка Рангелова, Ралица Доцанова, Красимира Янкова, Цвета Петрова, Павел Иванов, Петър Славчов, Камен Минов, Николай Колов, Павел Павлов, Георги Георгиев, Соня Георгиева, Илия Илиев

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Емилия Йорданова, Генади Славейков, Ваня Асенова, Тодор Еман, Михаил Замфиров, Ели Митова, Ивайло Георгиев, Мирослава Любенова, Пламен Георгиев, Огнян Ефремов, Илиян Спасов, Даниела Василева, Елена Иванова, Катя Йорданова, Тошко Лозанов и Райна Калинов

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Пламен Петков, Софрони Николов, Витадора-Спасимир Спасов и Сие, Верка Ценова, Йордан Йорданов, Ивайло Димчев, Габриел Димитров, Катя Герасимова, Петя Тодорова, Марин Андреев, Калин Давидков, Георги Първанов, Максим Кожухаров, Лили Георгиева, Мая Георгиева и Калин Йорданов

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Александър Димитров, Марио Стоянов, Борислав Борисов, Жоро Ангелов, Десислав Стефчов, Пенко Първанов, Росен Стефанов, Кирил Кирилов, Николай Андреев, Севестаки Севестакиев, Силвия Първанова, Корнелия Илиева, Цветан Стоянов, Валери Иванов, Цеца Илиева и Светла Радоева

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Клаудия Каменова, Найден Младенов, Евгени Илиев, Надежда Иванова, Ивайла Иванова, Данаил Николов, Евгени Евдокимов, Балканколор ООД, Николай Балабанов, Митрофан Митрофанов, Даниел Йорданов, Недко Дончев, Зорница Димитрова, Василка Йосифова, Максим Борисов, Николай Христов

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Татяна Борисова, Мирослав Велков, Гергана Мирчева, Румен Лазаров, Валентин Георгиев, Валентин Митов, Аврам Петков, Аглая Нейкова, Пламен Кирилов, Сергей Вълчев, Емил Иванов, Петя Иванова, Даниел Върбанов, "Хемера - Христина Илиева" ЕООД, "Джуди - Красимир Лазаров и С-ие" ООД, Краса Нинова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Ивайло Иванов, Васил Петров, Йордан Йорданов, Балкан Транс 2006 ЕООД, Георги Георгиев, Георги Иванов, Цветан Младенов, Йордан Йорданов, Вероника Любенова, Милен Милотинов, Ангел Ангелов, Росица Петрова, Константин Костадинов, Даниела Стоянова, Цвета Вачова, Синела Конова

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до БИО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ АД, АГРОКОНСУЛТ ЕООД, ТЕВИ ТРАНС ЕООД, СКАРАФОНИ РОБЕРТО ЕООД, АД МАИОРА ООД, МОБИЛЕ ИНВЕСТ ЕООД, БИОЛАНД БГ ООД, ПРЕСС 2012 ООД, К. А. ЕВРОРЕНТ ЕООД, ДЕНИС ТРАНС 2020 ЕООД, ГЕОРГИ КРУМОВ КУЗМАНОВ, ЯНКО ИВАНОВ СЪРБИНОВ, ВИКТОРИЯ ВОЙНОВА КОЛОВА, ДОБРОМИР ВИТОВ КОЛОВ, ЕМИЛ ХАРИЗАНОВ МАНОВ, ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВА ГЕРАСИМОВА

 СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до ГОШИ ТРАНС ЕООД, ТБД ТРАНС ЕООД, ЕЛИНОР-Г.И. ЕООД, ГЕМИЛИ ЕООД, ГДР ТРАНС ЕООД, МУФИ ТРАНС ЕООД, М.Д.П.Б. ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЖОКИ ТРАНС ЕООД, АЛФА ОМЕГА ЕКСПРЕС ООД, ПАЧИНО-2014 ЕООД, МОНИ ТРАНС 1 ЕООД, ХАОС 2014 ЕООД, ГОЛД 2015 ЕООД и ИЗИ ТИМБЪР СТРОЙ ЕООД, 

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Транспасер ЕООД, Лес ЕООД, Ауторо ЕООД, М.П.Сервиз ЕООД, Есбур ООД, Мастер Бет България ЕООД, Захариев-ТТТ-Кирил Захариев ЕТ, Випипи ЕООД, Симо Транс ЕООД, Йоси Транс ЕООД, Пегасо 1 ООД, Л Транс 2013 ЕООД, Коректт 1 ООД

 СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до Стоянчо Кирилов, Милена Константинова, Леонид Луканов, Галя Павлова, Снежана Вацкова, Пламен Петров, Цветан Трифонов, Бисер Иванов, Валентин Петров, Даниела Асенова, Красимир Тасков, Ангел Владимиров, М-Стил ЕООД

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ Мирчо Ценков, Глобъл-08 ООД, К2 Инженеринг ЕООД, Клисурица ЕООД, Цветан Цветанов, Лилия Банчева, Аглая Златарева, Тодор Иванов, Ваня Иванова, Иво Димитров, Борис Борисов, Лукреция Славчева и Райна Илиева

  Съобщение по чл.32 от ДОПК до Георги Цветанов, Александър Василев, Валя Павлова, "Крумов и синове"ООД, кооперация "Изгрев-94", "Еко природа" ЕООД, "Фьорингер инженеринг и Ко" ООД, "Сетекс Ко" ООД и "Братя Боровански" ЕООД

  Съобщения за връчване на АУЗД до ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА, ФИЛИ-2016 ООД, МОДА АРБ ООД и др. - 12.07.2022г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ЗДРАВКО ВАЛЕРИЕВ ЗАМФИРОВ, ЛЮБОМИР ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ, БОРИСЛАВ ТОМИЕВ БОРИСОВ  и др. - 16.02.2022г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ИВАН ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ, ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА, АМОН ЕКО ЕООД и др. - 29.11.2021г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ТРАНС БГ-2015 ЕООД, М-СТИЛ ЕООД, НЕДЯЛКО МАНЧЕВ НЕДЯЛКОВ, ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ ГРОЗДАНОВ и др. - 01.10.2021г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ТИТО ТРАНС ЕООД, ТОЛИ ТРАНС БГ ЕООД, ГЛАСКОМ-ПЕТКОВ И СИЕ СД и др. - 02.09.2021г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до Трифон Стефанов, Георги Георгиев, Душко Душков, "Фили-2016" ООД, Пламен Петков, Иван Петков, "Димпекс" ЕООД, "Новако Солар" АД.

  План-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне годишен размер на такса за битови отпадъци за 2020 год.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ЕКО ПРО ТУР ООД, ЕВРОТАКС ООД, ОГИВА АГРО ЕООД, ТОДОР ПЕЛОВ КОЛОВ, ЦЕЦКА РОЗАЛИНОВА РИМПЕВА и др. - 27.04.2021г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до БОРЯНА ПЕТКОВА, ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ, МИРОСЛАВ САНДОВ, ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ и др. – 07.01.2019г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до РАДОСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ, ВЕНЦИ ЦВЕТКОВ ВАЧОВ, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ, ЧАВДАР ГАВРИЛОВ АТАНАСОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ и др. – 14.03.2018г.

  Съобщения за връчване на АУЗД – 09.01.2018г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ЕВРОТАКС ООД, БИСЕРКА ТОДОРОВА ГАНОВА, СОНЯ ЛЮБЕНОВА МИЛАНОВА, ВАНЯ ТОДОРОВА ПАНТАЛЕЕВА, ЙОРДАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА, ЛЮБЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ, РАДОСТИНА БОРИСОВА АНТОВА

  Съобщения за връчване на АУЗД до ЯНКО ИВАНОВ СЪРБИНОВ, СИЛВАНА НИКОЛОВА МАРИНОВА, ЕЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА, ИВАЙЛО МАКСИМОВ ПЕТРОВ, ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЛЮБЕНОВ, ВЕСТ МОБИЛЕ ЕООД  и др. – 21.11.2017г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до ТРИМЕКС-М ООД, ДЖУРДЖИНИ ЕООД, ЕЛИНОР – Г.И. ЕООД, ТБД ТРАНС ЕООД, МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ ЗЛАТЕВ, ГАЛИНА КИРИЛОВА ТАСКОВА, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГАНОВ

  Съобщения за връчване на АУЗД до ДИАЛ ЕООД, ЕТ НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН ПЕТКОВ, М2 КРИЕЙТИВ СТУДИО ООД – 27.07.2017г.

  Съобщения за връчване на АУЗД до РУМЕН ПОМАКОВ, ГОЛД 2015 ЕООД, БАРОВ ЕООД, АНТОН ИВАНОВ, МИЛЕН МАКСИМОВ – 13.07.2017Г.

  ДО ЕКО ПРО ТУР ООД

  ДО МИР Ж ЕООД

  ДО МИР ЕКСПОРТ ЕООД