ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияБанкови сметки

ОБЩИНА МОНТАНА

"Първа инвестиционна банка" АД - клон Монтана

IBAN: BG17 FINV 9150 8416 6772 10

КОД за ВИД ПЛАЩАНЕ:

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ на ВИД ПЛАЩАНЕ

КОД

1

Патентен данък

44 14 00

2

Данък върху недвижими имоти

44 21 00

3

Данък върху наследствата

44 22 00

4

Данък върху превозните средства

44 23 00

5

Такси за битови отпадъци

44 24 00

6

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

44 25 00

7

Туристически данък

44 28 00

8

Други данъци

44 34 00

9

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

10

Приходи от наеми на земя

44 42 00

11

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми

44 51 00

12

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

13

Приходи от продажби на земя

44 56 00

14

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

15

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

44 65 00

16

Други неданъчни приходи

44 70 00

17

Такси за технически услуги

44 80 01

18

Такси за административни услуги

44 80 07

19

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

20

Такси за гробни места

44 80 11

21

Такси за притежаване на куче

44 80 13

22

Закон за опазване на околната среда

44 80 81

23

Други общински такси

44 80 90