ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Селско стопанство

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Обработваемата земя на община Монтана възлиза на 454 142 дка, разпределена както следва:


Разпределение на обработваемата земя:

Разпределение на обработваемата земя

В община Монтана са възстановени напълно земеделските площи, като при това положение делът на частната собственост върху земеделските земи става водещ, следван от общинската (18 833 дка). На територията на общината съществува и държавна собственост върху земеделски терени, държавната и поземлената собственост на Българската православна църква.

Собственост на земята, в това число:
Разпределение на обработваемата земя по култури в дка към 10.06.2005г.


Арендувана земя: От общата площ на обработваемите земи – 454 142 дка, в момента се обработват 155 342 дка, от които 87 603 дка с арендни договори.

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Дребното животновъдство (в малки частни стопанства) продължава да покрива преобладаващия дял на статистическите количества. Забелязва се и тенденция към увеличаване на отглежданите птици – 352 878 бр., и пчелни семейства – 2 942 бр. (към 01.04.2005 г.).

 

Разпределение на дребното животновъдство: