ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Население

 

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес в ОБЩИНА МОНТАНА    
                   
  2020 г. ПОСТОЯНЕН АДРЕС НАСТОЯЩ АДРЕС
Населено място ОБЩО НА в населеното място НА в населеното място от общината НА извън общината ОБЩО ПА в населеното място ПА в населеното място от общината ПА извън общината
1 гр. Монтана 49106 38267 2546 8293 40919 38267 413 2239
2 Безденица 301 258 17 26 319 258 43 18
3 Белотинци 306 272 15 19 490 272 165 53
4 Благово 427 375 22 30 603 375 206 22
5 Винище 236 212 10 14 316 212 93 11
6 Вирове 365 290 24 51 413 290 104 19
7 Войници 67 60 3 4 78 60 13 5
8 Габровница 1 175 1058 32 85 1164 1058 53 53
9 Горна Вереница 92 78 10 4 215 78 101 36
10 Горно Церовене 351 315 19 17 495 315 142 38
11 Доктор Йосифово 619 525 44 50 731 525 159 47
12 Долна Вереница 138 108 23 7 266 108 141 17
13 Долна Рикса 138 107 8 23 189 107 56 26
14 Долно Белотинци 567 491 37 39 631 491 120 20
15 Клисурица 74 60 7 7 109 60 44 5
16 Крапчене 208 179 19 10 398 179 172 47
17 Липен 183 164 8 11 383 164 131 88
18 Николово 351 297 38 16 471 297 160 14
19 Славотин 224 185 18 21 308 185 92 31
20 Смоляновци 794 692 52 50 878 692 164 22
21 Стубел 451 369 31 51 571 369 126 76
22 Студено Буче 417 338 37 42 592 338 223 31
23 Сумер 156 136 7 13 283 136 71 76
24 Трифоново 62 50 7 5 99 50 42 7
  ОБЩО: 56 808 44 886 3 034 8 888 50 921 44 886 3 034 3 001

 

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес в ОБЩИНА МОНТАНА    
                   
  2019 г. ПОСТОЯНЕН АДРЕС НАСТОЯЩ АДРЕС
Населено място ОБЩО НА в населеното място НА в населеното място от общината НА извън общината ОБЩО ПА в населеното място ПА в населеното място от общината ПА извън общината
1 гр. Монтана 49785 39801 2074 7910 42333 39801 414 2118
2 Безденица 296 258 17 21 306 258 33 15
3 Белотинци 306 277 12 17 472 277 149 46
4 Благово 435 376 27 32 580 376 183 21
5 Винище 239 215 9 15 320 215 94 11
6 Вирове 374 299 25 50 406 299 86 21
7 Войници 69 64 2 3 79 64 10 5
8 Габровница 1 195 1073 31 91 1168 1073 45 50
9 Горна Вереница 97 85 7 5 210 85 93 32
10 Горно Церовене 354 321 12 21 428 321 82 25
11 Доктор Йосифово 624 531 37 56 711 531 134 46
12 Долна Вереница 142 112 24 6 227 112 100 15
13 Долна Рикса 143 114 12 17 200 114 59 27
14 Долно Белотинци 570 505 37 28 623 505 106 12
15 Клисурица 81 66 8 7 102 66 31 5
16 Крапчене 215 189 16 10 364 189 138 37
17 Липен 190 171 8 11 356 171 99 86
18 Николово 352 295 40 17 383 295 80 8
19 Славотин 242 201 18 23 314 201 85 28
20 Смоляновци 816 723 53 40 908 723 166 19
21 Стубел 471 395 24 52 549 395 99 55
22 Студено Буче 424 351 39 34 561 351 185 25
23 Сумер 159 138 7 14 255 138 58 59
24 Трифоново 65 57 4 4 76 57 14 5
  ОБЩО: 57 644 46 617 2 543 8 484 51 931 46 617 2 543 2 771
 
 
 
 
 

Население на селата, 2004

Населено място Общо население до 18г. 18г. – 64г. Над 64г. В т.ч. мъже В т.ч. жени
1 Безденица 351 67 148 136 183 168
2 Белотинци 638 53 230 355 320 318
3 Благово 612 65 325 222 320 292
4 Винище 331 55 148 128 169 162
5 Вирове 454 114 185 155 221 233
6 Войници 86 7 32 47 40 46
7 Габровница 1 237 169 590 478 615 622
8 Г. Вереница 231 3 82 146 121 110
9 Г. Церовене 502 49 190 263 242 260
10 Доктор Йосифово 760 136 329 295 383 377
11 Д. Вереница 217 16 69 132 101 116
12 Д. Рикса 276 38 97 141 137 139
13 Д. Белотинци 721 117 326 278 354 367
14 Клисурица 177 5 53 119 89 88
15 Крапчене 338 19 137 182 160 178
16 Липен 443 12 101 330 215 228
17 Николово 459 47 239 173 231 228
18 Славотин 630 39 184 407 299 331
19 Смоляновци 1 246 149 612 485 643 603
20 Стубел 775 91 296 388 395 380
21 Студено Буче 499 76 218 205 239 260
22 Сумер 294 21 73 200 129 165
23 Трифоново 163 2 38 123 79 84
  Общо 11 440 1 350 4 702 5 388 5 685 5 755

Етническа структура на община Монтана

Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският (92.6%), следван от ромския (6.4%, при среден за страната – 4,7% и бележи покачване).
 
graph 7
 
Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната. Основно вероизповедание в общината е източноправославното християнство, което обхваща 94% от общото население на общината.

Етноси

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2015 – 2020/ Свали
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2013 – 2014/ Свали
Почетна значка Свали
Международен ден на ромите 8 април в Монтана Свали