ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Доклади и отчети

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2020 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2019 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2020 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2019 г.