ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Доклади и отчети

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2021 г.

Отчет за изпълнение през 2021 г. на дейностите, заложени в комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух на периода 2019-2023 г.

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2020 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Доклад за изпълнение на дейностите през отчетен период 2019 г., заложени в Комплексната програма на Община Монтана за намаляване на нивата ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2020 г.

Отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската програма за управление на дейностите с отпадъците през 2019 г.