ОБЩИНА МОНТАНА

Република БългарияЕкология

СТАНОВИЩЕ на екипа експерти, изготвили ДОВОС на инвестиционното предложение на „Огоста 2017“ ООД за „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производства“.

06.11.2020 г.

***

Уведомително писмо за опазване на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.