ОБЩИНА МОНТАНА

Република България

Екология

Информация за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случай на авария в складова база "Ливадски дол", с оператор "Ида Трейдинг"ЕООД - София (бивша собственост на "Видекс инженеринг"ЕАД - София)

***

Уведомление от "Автомагистрали Хемус" АД за инвестиционно предложение "Разполагане на модулно съоръжение за зареждане с дизелово гориво в поземлен имот с идентификатор 03722.101.345, с. Белотинци, община Монтана.

***

СТАНОВИЩЕ на екипа експерти, изготвили ДОВОС на инвестиционното предложение на „Огоста 2017“ ООД за „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производства“.

06.11.2020 г.

***

Уведомително писмо за опазване на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.

Сдружение за управление на отпадъците

Разделно събиране на отпадъци

Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR – LIFE17 IPE/BG/000012

ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и ПАВ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана

Становище по екологична оценка